Cel Strategii

Stworzyliśmy rekomendacje zmian w zakresie relacji personelu medycznego z pacjentami mających na celu podniesienie jakości opieki zdrowotnej.
Strategia jest „mapą drogową” zawierającą rekomendacje konkretnych działań, niezbędnych do podjęcia przez wszystkich uczestników procesu leczenia, umożliwiających osiągnięcie dobrych relacji personelu z pacjentami.

Cel Strategii

Stworzyliśmy rekomendacje zmian w zakresie relacji personelu medycznego z pacjentami mających na celu podniesienie jakości opieki zdrowotnej.
Strategia jest „mapą drogową” zawierającą rekomendacje konkretnych działań, niezbędnych do podjęcia przez wszystkich uczestników procesu leczenia, umożliwiających osiągnięcie dobrych relacji personelu z pacjentami.

Strategia
"Dobre Relacje Personelu Medycznego z Pacjentami"

Dokumenty do pobrania

Strategia Executive Summary z opisem rekomendacji
Executive Summary z opisem rekomendacji
Strategia pełny dokument
Strategia Pełny Dokument
Strategia Komunikat prasowy
Strategia Komunikat Prasowy

Etapy Strategii

W budowie strategii stosujemy narzędzia UX Design, badając i analizując doświadczenia wszystkich uczestników procesu leczenia.

1. Desk research

Analiza aktualnego stanu wiedzy, usystematyzowanie i selekcja wątków ważnych w kolejnych etapach projektu.
Zakończony, opracowanie zawarte w dokumencie o ponad 60 stronach

2. Badanie jakościowe i ilościowe

Zrozumienie potrzeb różnych grup pacjentów
Poznanie perspektywy różnych grup personelu
Rekonstrukcja definicji „partnerskich relacji”
Zakończony, zostało przeprowadzonych:
20 wywiadów jakościowych z pacjentami
28 wywiadów z personelem medycznym
1000 ankiet z pacjentami

3. Badanie eksperckie

Zidentyfikowanie obszarów i punktów, które należy poprawić
Głos decydentów i ekspertów
W trakcie, przeprowadzamy:
10 wywiadów eksperckich z kadrą zarządzającą i decydentami

4. Warsztat stretegiczny

Zapoznanie wszystkich uczestników warsztatu z zebranym materiałem
Zaangażowanie wszystkich interesariuszy
Wypracowanie wspólnych wytycznych do tworzenia planu budowania partnerskich relacji
26 kwietna 2022 r. Warszawa

5. Opracowanie „mapy drogowej”

Prezentacja strategii podczas konferencji "Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka"
25 maja 2022 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Etapy Strategii

Budowa strategii wymaga inicjatyw eksploracyjno-badawczo-eksperckich, które prowadzimy w ramach poniższego procesu:

1. Desk research

Analiza aktualnego stanu wiedzy, usystematyzowanie i selekcja wątków ważnych w kolejnych etapach projektu.
Zakończony, opracowanie zawarte w dokumencie o 100 stronach

2. Badanie jakościowe i ilościowe

Zrozumienie potrzeb różnych grup pacjentów
Poznanie perspektywy różnych grup personelu
Rekonstrukcja definicji „partnerskich relacji”
Zakończony, zostało przeprowadzonych:
20 wywiadów jakościowych z pacjentami
28 wywiadów z personelem medycznym
1000 ankiet z pacjentami

3. Badanie eksperckie

Zidentyfikowanie obszarów i punktów, które należy poprawić
Głos decydentów i ekspertów
W trakcie, przeprowadzamy:
10 wywiadów eksperckich z kadrą zarządzającą i decydentami

4. Warsztat stretegiczny

Zapoznanie wszystkich uczestników warsztatu z zebranym materiałem
Zaangażowanie wszystkich interesariuszy
Wypracowanie wspólnych wytycznych do tworzenia planu budowania partnerskich relacji
26 kwietna 2022 r. Warszawa

5. Opracowanie „mapy drogowej”

Prezentacja strategii podczas konferencji "Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka"
25 maja 2022 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Etapy Strategii

Budowa strategii wymaga inicjatyw eksploracyjno-badawczo-eksperckich, które prowadzimy w ramach poniższego procesu:

1. Desk research

Analiza aktualnego stanu wiedzy, usystematyzowanie i selekcja wątków ważnych w kolejnych etapach projektu.
Zakończony, opracowanie zawarte w dokumencie o 100 stronach

2. Badanie jakościowe i ilościowe

Zrozumienie potrzeb różnych grup pacjentów
Poznanie perspektywy różnych grup personelu
Rekonstrukcja definicji „partnerskich relacji”
Zakończony, zostało przeprowadzonych:
20 wywiadów jakościowych z pacjentami
28 wywiadów z personelem medycznym
1000 ankiet z pacjentami

3. Badanie eksperckie

Zidentyfikowanie obszarów i punktów, które należy poprawić
Głos decydentów i ekspertów
W trakcie, przeprowadzamy:
10 wywiadów eksperckich z kadrą zarządzającą i decydentami

4. Warsztat stretegiczny

Zapoznanie wszystkich uczestników warsztatu z zebranym materiałem
Zaangażowanie wszystkich interesariuszy
Wypracowanie wspólnych wytycznych do tworzenia planu budowania partnerskich relacji
26 kwietna 2022 r. Warszawa

5. Opracowanie „mapy drogowej”

Prezentacja strategii podczas konferencji "Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka"
25 maja 2022 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zespół Strategii

Zespół merytoryczny​

Zespół badaczy

Lightbulb

Zespół merytoryczny​

Zespół badaczy

Lightbulb

Zespół orgnizacyjny

Obszar roboczy 2

O stowarzyszeniu

Komunikacja z pacjentem odgrywa kluczową rolę w medycynie i stanowi jeden z najważniejszych elementów decydujących o powodzeniu procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Nasze Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Medycznej zostało powołane do życia w dniu 30 listopada 2018 roku, aby działać na rzecz rozwoju oraz promocji edukacji w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia, dzięki dobrym relacjom personelu medycznego z pacjentami.

 • Poprawa jakości i bezpieczeństwa leczenia dzięki dobrym relacjom personelu medycznego z pacjentami
 • Wyznaczanie trendów i standardów komunikacji medycznej
 • Prowadzenie badań naukowych i przygotowywanie raportów związanych z komunikacją medyczną
 • Prowadzenie kampanii społecznych w dziedzinie komunikacji
 • Integracja aktywności w obszarze komunikacji medycznej w Polsce
 • Zarząd Stowarzyszenia
  • Krzysztof Grzyliński – Prezes
  • Antonina Doroszewska
  • Aldona Katarzyna Jankowska
  • Marcin Wojnar
  • Tomasz Pasierski
 • Komisja Rewizyjna
  • Marta Chojnacka-Kuraś
  • Dorota Minta
  • Leszek Denkiewicz
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 3. Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest złożenie przez ubiegającego się o członkostwo deklaracji członkowskiej oraz przedstawienie pozytywnej opinii dwóch innych członków Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która wspiera cele Stowarzyszenia i jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 5. Osoby prawne, będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia reprezentowane są w Stowarzyszeniu przez swój statutowy organ uprawniony do reprezentacji lub osobę przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która wniosła szczególny wkład w działalność lub rozwój idei lub celów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków honorowych Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Wypełnioną, pisemną, deklarację członkowską należy złożyć na ręce jednego z Członków Zarządu

Pobierz formularz członkowski

Dokumenty do pobrania

GettyImages-1179640294
Statut
GettyImages-1179640294
Formularz członkowski
GettyImages-1179640294
Sprawozdanie finansowe 2019 r.

Kontakt

Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Medycznej

SIEDZIBA

01-365 Warszawa, ul. Kruszyńska 31

BIURO

WeWork, Raffles Plaza: Hotel Europejski

00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5 piętro

Tel. +48 22 313 14 90

Adres e-mail: biuro@akademiakomunikacjimedycznej.pl

Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Medycznej

SZIEDZIBA

01-365 Warszawa, ul. Kruszyńska 31

 

BIURO

WeWork, Raffles Plaza: Hotel Europejski         

00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5 piętro

Tel. +48 22 313 14 90

Adres e-mail: biuro@akm